ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าเยี่ยมพบและศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านรอ งประธานกรรมการ ท่านปรีชา วิเศษชัย ท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561