-543// สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เลขที่ 5 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0 4222 1285 , 0 4224 6010 โทรสาร 0 4223 0357