สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เลขที่ 5 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042-221-285 แฟ็กซ์ 042-230-357