ผู้ตรวจราชการกรม เข้าเยี่ยมและตรวจสอบกิจการ

 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ต้อนรับ ท่านคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจกิจการ พบปะพูดคุยการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์   ศรีสุข ท่านสมัย  ศรีหาบุตรี กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Write comment (0 Comments)

ช่วยเหลือบ้านพักนักเรียนไฟไหม้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์นำโดยนายประกอบ จันทรทิพย์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้ามอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยบ้านพัก ที่ ร.ร.คำเต้าแก้วหินลาด และ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 

Write comment (0 Comments)

รองผู้ว่าราชการเข้าเยี่ยมสหกรณ์

วันที่ 20 เมษายน 2563 ท่านธวัชชัย  ศรีทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังจากสถานการณ์เชื้อไว้รัส COVID19 โดยสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

Write comment (1 Comment)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน โดยมีกรรมการ พร้อมด้วยท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 

Write comment (0 Comments)

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2561     วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ในการประชุม มีผู้แทนสมาชิก จำนวน 450 คน คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ นำโดย ท่านประกอบ จันทรทิพย์ ประธานกรรมการ แถลงผลประกอบการสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสมาชิก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ในปีดำเนินการต่อไป

Write comment (1 Comment)